Praca w Ipsen

Grupa Ipsen kładzie nacisk na rozwój i efektywność pracowników, kulturę dążenia do doskonałości w zarządzaniu oraz na zaangażowanie wszystkich pracowników we wspólny sukces.

 

Innowacja jako priorytet

Dołączając do grupy Ipsen, stajemy się częścią dynamicznego zespołu ukierunkowanego na innowację i zapewniającego inspirujące wyzwania. Grupa oferuje szeroki wybór stanowisk w służbie pacjentów — od fazy badań i rozwoju, poprzez działy produkcyjne, zaopatrzeniowe i wspierające, po działalność sprzedażową.

Grupa dąży do zapewnienia korzystnych warunków dla:

 

  • rozwoju zawodowego pracowników — poprzez zachęcanie ich do wypowiadania się o swoich potrzebach, motywacjach i oczekiwaniach, przy jednoczesnym gwarantowaniu szkoleń i mobilności zawodowej;
  • promowania kultury dążenia do doskonałości w zarządzaniu;
  • zaangażowania wszystkich pracowników poprzez stworzenie atmosfery poszanowania opinii i nieustannego rozwoju, jak i przez zapewnienie słusznego i atrakcyjnego wynagrodzenia.

Celem grupy Ipsen jako pracodawcy jest wyznaczanie standardów zatrudniania w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej.

 

Wynagrodzenie i efektywność

Polityka wynagrodzeń w grupie Ipsen opiera się na trzech głównych zasadach: sprawiedliwości, konkurencyjności oraz poszanowania zasług pracowników.

Podstawą oceny pracownika (IPAP — Individual Performance Appraisal Process) jest indywidualna rozmowa oceniająca, oferująca zwierzchnikom możliwość przypomnienia strategii firmy z myślą o przekształceniu celów grupy w wyzwania indywidualne. Dla zwierzchnika stanowi ona okazję do motywacji zespołu i zachęcenia każdego pracownika do osiągania wyznaczonych celów, zaś dla pracownika — do wypowiedzenia się na temat własnych osiągnięć oraz ewentualnych napotkanych trudności.

 

Rozwój, szkolenia, mobilność zawodowa

Pragniemy stale zapewniać naszym pracownikom dostęp do wartościowych szkoleń i opcji rozwoju zawodowego. W roku 2015 łączny czas szkoleń we wszystkich placówkach wyniósł ponad 112 000 godzin, czyli średnio ponad 25 godzin rocznie na każdego pracownika.

Z myślą o nieustannym rozwoju naszej kadry kierowniczej powołaliśmy Ipsen Management Academy (IMA). Dążymy do wzmacniania czterech filarów naszej działalności:

Poland-Talents-Infographics

Ipsen Management Academy to platforma kształcenia zawodowego oferująca 10 wyspecjalizowanych planów szkoleniowych, ułożonych z myślą o przekazaniu 10 kluczowych dla nas umiejętności wynikających z tych czterech filarów. Dostępne są również programy szkoleniowe związane z 6 innymi umiejętnościami, niezbędnymi do pełnienia niektórych funkcji w naszej firmie. Ponadto IMA obejmuje 10 warsztatów roboczych dostosowanych do potrzeb osób na stanowiskach kierowniczych. Platforma Ipsen Management Academy jest stale rozwijana w oparciu o najlepsze praktyki w dziedzinie szkoleń i rozwoju zawodowego.

Rozmowa rozwojowa stanowi dla każdego pracownika okazję do omówienia ze zwierzchnikiem własnego doświadczenia zawodowego, fachowej wiedzy, motywacji i kierunków rozwoju. Konsultacja z kierownikiem zespołu prowadzi do sformułowania planu działań, wdrażanego następnie przy współpracy z działem kadr.

Do priorytetów grupy Ipsen należy również wewnętrzna mobilność zawodowa pracowników. Jej istotą jest zaoferowanie wszystkim zainteresowanym alternatywnych ścieżek kariery, z korzyścią dla wydajności całej firmy. Dzięki polityce międzynarodowej mobilności zawodowej grupa Ipsen zapewnia wszystkim swoim pracownikom na całym świecie możliwość samorealizacji. Oferowane przez grupę Ipsen perspektywy rozwoju w środowisku międzynarodowym owocują transferem wiedzy, umiejętności i technologii wspierającym bogactwo kulturowe firmy. Mobilność zawodowa może przybierać różne formy: nowy pracownik w nowym dziale, objęcie nowego stanowiska czy też przeniesienie do innego kraju, ale może też oznaczać nowe możliwości i wyzwania na aktualnym stanowisku.

 

Równość szans i różnorodność kulturowa

Jesteśmy wierni idei równości szans w miejscu pracy i zwalczamy wszelkie przejawy dyskryminacji na tle pochodzenia, wyznania, płci, wieku czy niepełnosprawności.

Do wdrożonych przez nas inicjatyw można zaliczyć odnowienie, w dniu 1 lutego 2015 r., porozumienia pod nazwą „Równość płci w miejscu pracy”, uzupełnionego o kwestie uprawnień związanych z rodzicielstwem.  Istotą równości płci jest zapewnienie jednakowych szans i równego traktowania wszystkim pracownikom oraz przestrzeganie zasady niedyskryminacji w zakresie wynagrodzeń i łączenia życia zawodowego z osobistym.

Od 2009 roku grupa Ipsen prowadzi również czynną politykę integracji osób niepełnosprawnych w miejscu pracy. Nawiązaliśmy współpracę z licznymi organizacjami wspierającymi nasze działania na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych, zarówno poprzez ich integrację wewnątrz naszej firmy, jak i poprzez faworyzowanie przy wyborze podwykonawców firm zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Od 2013 roku prowadzimy również działania na rzecz międzypokoleniowego transferu wiedzy, mającego na celu zarówno ułatwienie młodym osobom dostępu do stałego zatrudnienia, usprawnienie ich integracji oraz rozwijanie ich umiejętności, jak i wsparcie osób starszych w przygotowaniach do nowych zadań.

 

41 lat

średnia wieku

59% kobiet

41% mężczyzn

112 000 godzin

Szkoleń w 2015 r.

Ostatnia aktualizacja 13/03/2017