Warunki

 

Korzystania z serwisu internetowego

 

 1. AKCEPTACJA

Niniejszy serwis internetowy został opracowany i jest prowadzony przez firmę Ipsen Poland Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000239689, o numerze NIP: 527 248 14 47, REGON: 140201017, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 210 000 PLN (zwaną dalej „Ipsen”). Dostęp do niniejszej Witryny internetowej i korzystanie z niej podlega niniejszym Warunkom oraz wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Uzyskując dostęp do niniejszego  serwisu internetowego, użytkownik akceptuje te Warunki bez ograniczeń i zastrzeżeń.

 

2. ADMINISTRATOR SERWISU

Ipsen Poland Sp. z o.o.
00-867 Warszawa
al. Jana Pawła II 29
tel. +48 22 653 68 00
fax +48 22 653 68 22
biurowarszawa@ipsen.com

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000239689, o numerze NIP: 527 248 14 47, REGON: 140201017, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 210 000 PLN.

 

3. KORZYSTANIE Z INFORMACJI W SERWISIE

Niniejszy Serwis internetowy powstał, aby udostępnić ogólne informacje o firmie Ipsen Poland Sp. z o.o.

Informacje znajdujące się w niniejszym Serwisie internetowym są udostępniane wszystkim użytkownikom wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym wypadku nie stanowią i nie służą do:

 • wydawania opinii lekarskiej;
 • stawiania diagnozy medycznej;
 • zastąpienia konsultacji z pracownikiem ochrony zdrowia, w tym zastąpienia jego opinii lub zaleceń;
 • nie stanowią zalecenia lub promowania korzystania z jakichkolwiek produktów lub usług firmy Ipsen.

Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek produktu, o którym mowa w niniejszym Serwisie internetowym, konieczne jest zastosowanie się do porad lekarza lub innego wyspecjalizowanego pracownika ochrony zdrowia bądź skonsultowanie się z nim.

Zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania, przekazywania, ponownego wykorzystywania, ponownego zamieszczania w Internecie lub wykorzystywania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym Serwisie internetowym w celach komercyjnych. Użytkownik powinien założyć, że o ile nie zaznaczono inaczej, cała zawartość wyświetlana i czytana w niniejszym Serwisie internetowym jest chroniona prawem autorskim i nie może być wykorzystywana inaczej niż przewidziano w niniejszych Warunkach.

O ile niniejszy punkt nie stanowi inaczej, firma Ipsen nie gwarantuje, że korzystanie z materiałów wyświetlanych w niniejszym Serwisie internetowym nie spowoduje naruszenia praw stron trzecich niebędących własnością firmy Ipsen lub z nią niestowarzyszonych. Z zastrzeżeniem ograniczonego zakresu dowolnego korzystania z Serwisu internetowego, o którym mowa powyżej, użytkownikowi nie udziela się licencji na informacje zawarte w niniejszym Serwisie internetowym ani nie przyznaje mu się praw do tych informacji ani praw autorskich przysługujących firmie Ipsen lub jakiejkolwiek innej stronie.

Niniejszy Serwis internetowy może zawierać informacje zastrzeżone, technologie, produkty, procesy czy też inne prawa własności firmy Ipsen lub innej strony bądź się do nich odnosić. Użytkownikowi nie udziela się licencji na takie znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, technologie, produkty, procesy ani innych praw własności firmy Ipsen lub innych stron ani nie przyznaje się do nich praw.

 

4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

Chociaż firma Ipsen dokłada wszelkich starań, aby informacje znajdujące się w Serwisie internetowym były dokładne i aktualne, mogą one zawierać pewne nieścisłości i błędy typograficzne. Firma Ipsen zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, korekt lub poprawek informacji w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Firma Ipsen nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń co do dokładności informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki w zawartości Serwisu internetowego .

WSZYSTKIE INFORMACJE W NINIEJSZYM SERWISIE INTERNETOWYM SĄ UDOSTĘPNIANE „W POSTACI, W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJĄ” FIRMA IPSEN NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO ICH KOMPLETNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB EWENTUALNYCH ZASTOSOWAŃ. W ZWIĄZKU Z TYM PRZED WYKORZYSTANIEM TYCH INFORMACJI UŻYTKOWNIK POWINIEN DOKONAĆ ICH STARANNEJ OCENY. Z INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA, MOŻNA KORZYSTAĆ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO FIRMA IPSEN, WSZELKIE INNE SPÓŁKI GRUPY I STRONY ZAANGAŻOWANE W TWORZENIE, PRZYGOTOWYWANIE LUB UDOSTĘPNIANIE NINIEJSZEGO SERWISU INTERNETOWGO WYŁĄCZAJĄ JAKIEKOLWIEK GWARANCJE LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD BEZPOŚREDNICH, UBOCZNYCH, WYNIKOWYCH, POŚREDNICH LUB ODSZKODOWAŃ ZA STRATY MORALNE WYNIKAJĄCYCH Z DOSTĘPU DO NINIEJSZEGO SERWISU INTERNETOWGO, KORZYSTANIA Z NIEGO LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NIEGO CZY TEŻ Z TYTUŁU WSZELKICH BŁĘDÓW LUB BRAKÓW W JEGO ZAWARTOŚCI.

Firma Ipsen nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za szkody lub wirusy, które mogą dotknąć sprzęt lub inną własność użytkownika z powodu uzyskania przez niego dostępu do wspomnianych informacji lub korzystania z nich.

 

5.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

A) GROMADZENIE ANONIMOWYCH DANYCH

Bez wiedzy użytkownika nie są gromadzone żadne dane osobowe związane z jego tożsamością. Podczas korzystania z Serwisu internetowego firmy Ipsen są jednak gromadzone automatycznie pewne dane:

 • adres IP użytkownika (adres ten, pozwalający na dostęp do Internetu, przypisany jest do komputera użytkownika przez dostawcę usług internetowych, a informacje, zmieniające się wraz z sesją, nie umożliwiają identyfikacji osobistej);
 • adres strony internetowej, z której użytkownik przechodzi bezpośrednio do Serwisu internetowego firmy Ipsen;
 • data i godzina przeglądania Serwisu internetowego firmy Ipsen oraz przeglądane strony;
 • system operacyjny komputera użytkownika, a także używana przez niego przeglądarka;
 • pliki cookie (pozwalające na określenie w jaki sposób i w jakim czasie użytkownik przegląda strony internetowe, a także ile stron przegląda).

Firma Ipsen gromadzi w związku z tym anonimowe dane użytkownika dotyczące naszego Serwisu internetowego (informacje anonimowe), takie jak odwiedzane przez niego strony i historia wyszukiwań. Dane te są anonimowe, gdyż w żadnym przypadku nie pozwalają na osobistą identyfikację użytkownika Serwisu.

Firma Ipsen korzysta ze wspomnianych anonimowych informacji, aby udoskonalać zawartość swoich witryn, a także uzyskać ogólne statystyki dotyczące wizyt użytkownika. Statystyki te mogą przygotowywać strony trzecie, które są zobowiązane do zachowania poufności.

 

B) KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Wspomniane anonimowe informacje są gromadzone głównie za pomocą plików cookie, które przechowują pierwszą część domeny użytkownika (tj. identyfikator po „@”) oraz dzień i godzinę uzyskania dostępu. Pliki cookie są zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika, nie powodując ryzyka uszkodzenia tego sprzętu.

Zapisaniu plików cookie można zapobiec przez skonfigurowanie przeglądarki tak, aby przed ich akceptacją wyświetlane było ostrzeżenie, lub przez ich każdorazowe odrzucanie.

W Serwisie firmy Ipsen mogą, za zgodą użytkownika, znajdować się wtyczki społecznościowe lub przyciski udostępniania w portalach społecznościowych, umożliwiające udostępnianie tam treści pochodzących z Serwisu, informowanie innych osób o tym, co zobaczył w Serwisie, lub wyrażanie swojej opinii na temat jej zawartości.

Sama obecność wtyczek społecznościowych w Serwisie — bez względu na to, czy dany użytkownik korzysta z portali społecznościowych, czy nie — może spowodować, że na dysku twardym użytkownika będą przechowywane pliki cookie, które śledzą działania użytkownika związane z przeglądaniem stron internetowych i identyfikują jego zainteresowania.

Nie mamy wpływu na proces stosowany przez portale społecznościowe służący do gromadzenia informacji na temat przeglądania Serwisu przez danego użytkownika.

Generowanie i korzystanie z plików cookie przez strony trzecie podlega ich własnej polityce prywatności. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z wtyczek lub portali społecznościowych zalecamy zapoznanie się z postanowieniami polityki prywatności strony trzeciej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób będzie ona używać wspomnianych plików cookie, także w celach reklamowych, oraz jakiego rodzaju informacje o przeglądaniu witryny mogą być gromadzone za pośrednictwem wtyczek. Wspomniana polityka prywatności powinna pozwolić użytkownikowi na podejmowanie decyzji dotyczących portali społecznościowych, w tym ustawień prywatności każdego jego konta w tych portalach.

W razie potrzeby użytkownik może nie zgodzić się na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze przez odpowiednie dostosowanie ustawień prywatności w przeglądarce internetowej (patrz poniżej). Opcję tę można zmienić w dowolnym momencie.

Poza tym w celu badania preferencji użytkownika, za jego zgodą, w niektórych naszych artykułach i wiadomościach strony trzecie mogą umieszczać sygnały nawigacyjne pozwalające na identyfikację wyświetlanych stron, rejestrowanie częstotliwości ich odsłon i liczby odwiedzających je użytkowników, analizę schematów ruchu w Serwisie oraz tworzenie statystyk dotyczących najpopularniejszych treści.

Za pośrednictwem usług stron trzecich są również udostępniane nagrania audio i video, podcasty i webcasty. Gdy użytkownik uzyskuje do nich dostęp, wspomniane strony trzecie mogą zapisywać pliki cookie na dysku twardym użytkownika, aby pomóc nam w identyfikacji najpopularniejszych treści.

Dodatkowe informacje dotyczące plików cookie można uzyskać pod adresem http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

 

C) GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Firma Ipsen nie ujawni żadnej stronie trzeciej jakichkolwiek danych osobowych, które użytkownik może nam przekazać za pomocą poczty elektronicznej. Informacje te zostaną użyte wyłącznie w celu udzielenia użytkownikowi odpowiedzi w sposób najbardziej efektywny.

Podczas wysyłania wiadomości e-mail w ramach Serwisu użytkownik może być proszony o podanie pewnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail). Dane te są przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania tj. wyłącznie w celu komunikacji z użytkownikiem. Bez uprzedniej zgody użytkownika stronom trzecim nie są przekazywane żadne dane. Użytkownik może w każdym czasie zażądać modyfikacji lub usunięcia tych danych, wysyłając odpowiednią wiadomość pocztą do Administratora niniejszego Serwisu lub wiadomość e-mail na adres contact.web@ipsen.com Administratorem danych osobowych jest Ipsen Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000239689, o numerze NIP: 527 248 14 47, REGON: 140201017, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 210 000 PLN.

 

D) ZABEZPIECZENIA

Aby chronić ujawniane przez użytkownika dane osobowe, firma Ipsen stosuje technologie zabezpieczeń. Internet jest jednak otwartą siecią i w związku z tym firma Ipsen nie może zagwarantować, że strony trzecie nie przejmą lub nie zmienią takich danych osobowych. Firma Ipsen nie ponosi w tym względzie odpowiedzialności.

Firma Ipsen nie gwarantuje, że powiązane z nią Strony internetowe stosują takie same środki ochrony danych osobowych, jak te określone w niniejszych Warunkach. W związku z tym użytkownik rozpowszechniający swoje dane osobowe w takich witrynach powinien się upewnić, czy zapewniają one wspomnianą ochronę.

 

E) POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WITRYNY „CAREERS.IPSEN.COM”

Niezależnie od powyższych postanowień, biorąc pod uwagę przeznaczenie witryny careers.ipsen.com, do której użytkownik przechodzi, klikając łącze hipertekstowe, dane specyficzne dla nazwiska użytkownika oraz inne dane osobowe są gromadzone i przechowywane, aby umożliwić przyjęcie i zarchiwizowanie wypełnionej aplikacji kandydata. Zasady gromadzenia, bezpieczeństwa i przechowywania danych oraz informację przypominającą o prawach użytkownika można znaleźć w ogólnych warunkach korzystania z wyżej wymienionej witryny, opublikowanych i dostępnych na stronie, za pośrednictwem której są gromadzone takie dane.

 

6. NARUSZENIE WARUNKÓW

W przypadku uzyskania przez firmę Ipsen informacji o naruszeniu jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków przez użytkownika, może ona w dowolnym czasie i bez powiadomienia bezzwłocznie podjąć działania naprawcze, w tym uniemożliwić użytkownikowi korzystanie ze Serwisu internetowego. Jeżeli firma Ipsen zostanie poszkodowana w wyniku takiego naruszenia, może, według własnego uznania, dochodzić odszkodowania od użytkownika.

 

7. ZMIANA WARUNKÓW

Firma Ipsen może w dowolnym momencie dokonać zmiany niniejszych Warunków, aktualizując treść Warunków, powiadamiając o tym użytkownika za pomocą odpowiednich środków (takich jak wiadomość e-mail lub pojawiające się okienko w Serwisie internetowym, za pośrednictwem których użytkownik zostanie proszony o zaakceptowanie zmienionej wersji). Zmienione Warunki wchodzą w życie w ciągu 30 dni od aktualizacji. W przypadku niewyrażenia zgody na nowe Warunki, użytkownik powinien zaznaczyć to za pomocą mechanizmu udostępnionego w stosownej wiadomości e-mail lub okienku wyskakującym, a następnie zaprzestać uzyskiwania dostępu do Serwisu internetowego i korzystania z niego. Użytkownik powinien regularnie odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć aktualne obowiązujące Warunki.

Firma Ipsen zastrzega sobie prawo do zaprzestania, w dowolnym momencie, prowadzenia niniejszego Serwisu internetowego bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub wszelkich innych stron. W przypadku takiego zaprzestania użytkownik otrzyma wcześniejsze zawiadomienie.

 

8. CREDITS

Ilustracje: Ipsen Poland Sp. Z o.o.

Filmy: Ipsen Group

Zdjęcia:

 • Ipsen Poland Sp. Z o.o.
 • Ipsen Group
 • Philippe Dubreuil
 • Keith Freeburn
 • David Meignan
 • Gérard Uféras
 • Thomas Laisné
 • Corbis
 • Fotolia: #97067414 © f11photo, #94884393 © hadkhanong, #100016113 © contrastwerkstatt, #82130014 © Blend Images, #76542679 © sylv1rob1, #63036310 © Michael Nivelet
 • Stocksy: #445918 © Jovana Milanko, #286853 © Miquel Llonch, #97812 © Stephen Morris, #711595 © Alexey Kuzma, #859404 © Maa Hoo, #704178 © Sean Locke, #308405 © Sean Locke, #67386 © Lumina, #833370 © Rob &J ulia Campbell
 • Getty Images: #609179903 ©Hero Images, Image n°:Image n°Hero Images Créatif – n°: 609179903

 

9. Własność intelektualna

Zawartość niniejszego Serwisu internetowego jest w pełni chroniona obowiązującymi prawami własności intelektualnej. Zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania lub dalszego wykorzystywania w jakiejkolwiek formie wszelkich materiałów zawartych w niniejszym Serwisie internetowym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ipsen.

 

10. Rozdzielna interpretacja postanowień umowy

Nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie ma wpływu na ważność lub wykonalność dowolnego innego postanowienia, które zachowuje moc prawną, za wyjątkiem przypadków, gdy nieważność lub niewykonalność dotyczy kluczowego postanowienia niniejszych Warunków.

 

11. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki korzystania z Serwisu internetowego podlegają prawu polskiemu, za wyjątkiem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego.

 

12. Rozwiązywanie sporów

Spory, których strony nie mogą rozwiązać ugodowo, poddaje się jurysdykcji sądów powszechnych w Polsce.

 

Ostatnia aktualizacja 15/09/2016