Etyka i Zgodność z Przepisami

Dążenie grupy Ipsen do poprawy ochrony zdrowia i jakości życia pacjentów wymaga przyjęcia wymagającego, etycznego podejścia względem wszystkich aspektów działalności grupy, od etapu badań i rozwoju, po wprowadzenie produktów leczniczych do obrotu.

 

Istotnym dla nas celem jest promowanie w obrębie całej grupy, silnej kultury etycznej, opartej na poszanowaniu przepisów, którym podlegamy. Wyrazem naszych starań jest oficjalny program promocji postępowania etycznego i poszanowania prawa, którego podstawą jest Kodeks Dobrych Praktyk. Dokument ten spełnia dwie funkcje: stanowi jednolity zbiór kluczowych idei, które wydają się nam niezbędne w zakresie właściwego postępowania oraz przede wszystkim, motywuje do działania zgodnie z naszą wizją zasad etycznych.

Kodeks definiuje sześć filarów naszej wizji etyki (ETHICS):

 

Sprawiedliwość (Equity)

Równe traktowanie pracowników jest kluczowym elementem naszego sukcesu. Chcemy, aby wszyscy pracownicy i kandydaci pragnący podjąć pracę w naszej grupie, byli traktowani w ten sam sposób: sprawiedliwie. Grupa promuje kulturę szacunku wobec drugiego człowieka oraz przejrzystej oceny pracowników, aby umożliwić im rozwój w środowisku wolnym od dyskryminacji, molestowania oraz innych zjawisk nagannych.

 

Przejrzystość (Transparency)

Przejrzystość stanowi kluczowy czynnik w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom, ale również w budowaniu zaufania naszych partnerów. Zobowiązujemy się do jawności w kwestii właściwości naszych produktów, relacji z lekarzami, instytucjami opieki zdrowotnej oraz stowarzyszeniami pacjentów, ale także wszelkich danych finansowych.

 

Działania na rzecz ochrony zdrowia (Health dedicated)

Racją bytu naszej firmy jest dążenie do poprawy jakości życia pacjentów, zaś istotą działalności – wynajdowanie nowych rozwiązań wobec określonych ciężkich chorób. Zobowiązujemy się do oferowania produktów najwyższej jakości oraz do spełniania najbardziej rygorystycznych norm na wszystkich etapach cyklu życia naszych produktów, gdyż od tego zależy zdrowie pacjentów. Podobne zobowiązanie realizujemy w zakresie ochrony zdrowia naszych pracowników oraz w ujęciu ogólnym, środowiska naturalnego.

 

Uczciwość (Integrity)

Uczciwość jest niezbędnym czynnikiem w budowaniu sukcesu oraz zaufania partnerów. Wszelkie praktyki, które mogłyby zaburzyć przekonanie o uczciwości naszej firmy lub jej pracowników, takie jak korupcja, doprowadzanie do konfliktów interesów, tworzenie karteli, czy też wykorzystywanie informacji poufnych do celów osobistych, nie będą przez nas tolerowane.

 

Poszanowanie prawa (Compliance)

Przestrzegamy przepisów prawa, norm oraz zasad obowiązujących w naszej branży.

 

Otwartość (Speak up)

Promujemy kulturę swobody wypowiedzi w celu wspierania wymiany uwag w zakresie realizacji zasad etyki i poszanowania prawa.

Ostatnia aktualizacja 10/03/2017