Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo (EHS)

W trosce o ochronę środowiska naturalnego grupa Ipsen przywiązuje w swojej działalności dużą wagę do wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zobowiązanie to zostało sformalizowane w ramach przyjętej przez grupę instrukcji EHS (środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo) opartej na polityce prewencyjnej zgodnej z normami ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) oraz OHSAS 18001 (BHP). Instrukcja wpisuje się w politykę ciągłego doskonalenia i ma na celu zwiększenie odpowiedzialności poszczególnych podmiotów na wszystkich poziomach działalności.

 

Polityka odpowiedzialności społecznej i środowiskowej

Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo (EHS) stanowią integralną część działalności grupy Ipsen. Polityka EHS grupy opiera się ponadto na idei odpowiedzialności indywidualnej. Grupa zobowiązała się również do:

  • odpowiedniego opracowywania i zarządzania swoją działalnością oraz produktami, aby ograniczyć ich wpływ na ludzi i środowisko w sposób etyczny i zgodny z przepisami;
  • ograniczenia ryzyka wystąpienia wypadków i incydentów;
  • przyczyniania się do ciągłej poprawy wydajności oraz kultury EHS.

Grupa realizuje dobrowolną politykę certyfikacji w zakresie ochrony środowiska zgodnie z normą ISO 14001 oraz bezpieczeństwa zgodnie z normą OHSAS 18001. W roku 2014 grupa postanowiła wprowadzić ww. certyfikację we wszystkich dziesięciu zakładach produkcyjnych oraz ośrodkach badań i rozwoju. Celem jest osiągnięcie podwójnej certyfikacji we wszystkich tych jednostkach do roku 2017.

Placówki w Dublinie (Irlandia), Les Ulis (Francja), Abingdon (Wielka Brytania), Cambridge (Stany Zjednoczone) i Wrexham (Wielka Brytania) dostosowały już swoje systemy zarządzania EHS do wewnętrznych wytycznych grupy. Placówka w Wrexham otrzymała od władz lokalnych certyfikat BS 8555, który poświadcza wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego. Ponadto placówka ta została wyróżniona przez władze lokalne w dziedzinie promocji zdrowia (Corporate Health Standard) oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy (RoSPA Gold Award, Royal Society for the Prevention of Accidents).

 

Dopasowany program szkoleniowy

W ramach działań prewencyjnych prowadzone są akcje mające na celu podnoszenie świadomości, a także szkolenia w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Każda placówka należąca do grupy opracowuje własny program szkoleniowy oparty o faktyczny poziom ryzyka i oddziaływania. Każdy pracownik przechodzi szkolenie dotyczące ryzyka właściwego dla obejmowanego stanowiska pracy oraz oddziaływania na środowisko związanego z wykonywanymi zadaniami. Szkolenia obejmują nasze 3 zobowiązania uwzględnione w kodeksie dobrych praktyk EHS „3S”:

 

kodeksie dobrych praktyk EHS „3S”

 

STEP UP SPEAK OUT STAY SAFE
Osobiste zaangażowanie na rzecz własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa swoich pracowników, jak również ochrony środowiska. Systematyczny wybór najbezpieczniejszych praktyk. Wymiana poglądów i pomysłów w odniesieniu do zagadnień związanych ze środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem. Zachęcanie do podejmowania otwartej dyskusji na temat ryzykownych sytuacji, również poza swoim obszarem odpowiedzialności.

Nieustanne poszukiwanie sposobów poprawy realizacji założeń EHS. Zgłaszanie wszelkich ryzykownych praktyk lub zagrożeń mające na celu uniknięcie potencjalnego niebezpieczeństwa dla ludzi lub ewentualnego szkodliwego wpływu na środowisko.

 

 

Nasza walka ze zmianami klimatycznymi

Grupa Ipsen zobowiązała się do kontroli swoiej bezpośredniej i pośredniej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w celu określenia oddziaływania własnej działalności na środowisko naturalne, a także wdrożenia priorytetowych działań w celu ich ograniczenia. W 2014 roku każda jednostka, po przeprowadzeniu analizy emisji GHG, wdrożyła plan działań na rzecz poprawy w tym zakresie. Od kilku lat grupa podejmuje wiele działań zmierzających do zmniejszenia swojego śladu w zakresie emisji dwutlenku węgla, w szczególności poprzez zmniejszenie zużycia energii; na przykład:

  • przeprowadzanie audytów energetycznych w zakładach przemysłowych oraz ośrodkach badań i rozwoju;
  • wymiana sprzętu na inne, mniej energochłonne rozwiązania;
  • prowadzenie wideokonferencji i konferencji internetowych jako alternatywa wobec podróży służbowych;
  • stopniowe zastępowanie posiadanych pojazdów na pojazdy o niższej emisji CO2;
  • promowanie wspólnego korzystania z samochodów lub przewozów zbiorowych w celu zmniejszenia wykorzystywania pojazdów prywatnych.

ISO 14001 oraz OHSAS 18001

Podwójna certyfikacja ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) oraz OHSAS 18001 (zdrowie i bezpieczeństwo)

Szkolenie

Każdy pracownik przechodzi odpowiednie szkolenie na temat minimalizowania zagrożeń w miejscu pracy i oddziaływania na środowisko

3

Zobowiązania w naszym kodeksie dobrych praktyk EHS

Ostatnia aktualizacja 02/11/2016